Erasmus+

ERASMUS+ NATJEČAJ ZA KLJUČNU AKTIVNOST

1 INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA*  

VELEUČILIŠTA HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA, U KRAPINI

 U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

 

-Upute za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti

 u okviru natječajnog roka 11. prosinca 2017.

 

*Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina zadržava mogućnost i pravo izmjene i nadopune predmetnog Natječaja.

 

1. O ERASMUS+ PROGRAMU

1.1. Cilj Programa

 Program Erasmus+ 2014-2020 obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

Ključna aktivnost 1 omogućuje individualnu mobilnost u inozemstvo i pruža pojedincima iskustvo studiranja, rada i života u drugačijem akademskom, kulturnom i društvenom okruženju. U sklopu navedenog Programa Erasmus+, Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina (dalje u tekstu: Veleučilište u Krapini) objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze u inozemstvo u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse.

 

1.2. Važeće razdoblje

 Važeće razdoblje je razdoblje u kojemu se mogu provoditi aktivnosti vezane za mobilnost. Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti u okviru predmetnog natječaja

 •  za mobilnosti u svrhu studijskog boravka: ljetni semestar akademske godine 2017./2018.
 • za mobilnosti u svrhu obavljanja stručne prakse: 01. veljače 2018. – 30. rujna 2018. (ili do kraja provedbenog razdoblja projekta)

 

1.3. Kome je Natječaj za Program Erasmus+ namijenjen?

 Program Erasmus+ KA1 namijenjen je redovitim i izvanrednim studentima Veleučilišta u Krapini.

 

1.4. Svrha mobilnosti

Svrha mobilnosti može biti:

 1. studijski boravak u okviru redovitog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi
 2. stručna praksa (puno radno vrijeme, 38 – 40 SATI TJEDNO) uz uvjet da matična visokoškolska ustanova istu prizna kao dio studijskog programa.

 

1.5. Države u kojima je moguće realizirati mobilnost U sklopu Erasmus+ programa

Moguće je realizirati mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo), te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska.

 

1.6. Dužina boravka u inozemstvu

 – trajanje mobilnosti

 Student može dobiti financijsku potporu za odlazak na mobilnost u ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomska, diplomska, poslijediplomska razina), neovisno o broju i vrsti aktivnosti (studijski boravak ili stručna praksa).

Prethodno sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje (potprogram Erasmus) također se ubraja u maksimalnih 12 mjeseci mobilnosti na svakoj razini studija.

Studenti upisani u integrirane studijske programe mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju od 24 mjeseca. Najkraće razdoblje mobilnosti za studijski boravak je 3 mjeseca. Najkraće razdoblje mobilnosti za stručnu praksu je 2 mjeseca.

Jedan mjesec mobilnosti odnosi se na kalendarski mjesec (30 dana).

Započeta mobilnost mora se održati u kontinuitetu, prekid nije dopušten, osim ako za to postoje opravdani razlozi.

 

1.7. Status studenta tijekom razdoblja mobilnosti

Studenti Veleučilišta u Krapini zadržavaju status studenta u R.Hrvatskoj i ostaju upisani na svojoj matičnoj sastavnici za vrijeme trajanja mobilnosti. Studenti su obvezni zadržati status studenta na Veleučilištu u Krapini u akademskoj godini 2017./2018.

Studenti koji odlaze na mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse mogu završiti studij (diplomirati) nakon sudjelovanja u predmetnom natječaju i ostvarivanja prava na financijsku potporu, no odobrena Erasmus+ mobilnost se mora realizirati u okviru jedne (1) godine od dana / datuma završetka studija, a najkasnije do 30. rujna 2018. ili do kraja provedbenog razdoblja projekta.

U trenutku početka mobilnosti u svrhu studijskog boravka u inozemstvu, studenti moraju biti upisani u najmanje 2. godinu preddiplomskog studija na Veleučilištu u Krapini. Mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse može se realizirati i u statusu studenta na 1. godini preddiplomskog studija.

 

1.8. Participacija u troškovima studiranja Erasmus+

Studentima se ne naplaćuje školarina na inozemnim ustanovama te oni imaju ista prava kao i redoviti matični studenti na inozemnoj ustanovi. Studenti koji participiraju u troškovima studiranja na Veleučilištu u Krapini dužni su istu platiti i za razdoblje boravka u inozemstvu.

 

2. ODREDBE ERASMUS+ PROGRAMA za mobilnost u svrhu studijskog boravka

 

2.1. Kako odabrati inozemno sveučilište za studijski boravak?

Za Erasmus+ mobilnost važno je odabrati inozemnu visokoškolsku ustanovu koja nudi studijski program ili kolegije koji su u najvećoj mogućoj mjeri kompatibilni sa studijskim programom studenta na matičnoj sastavnici. Kolegiji i pripadajući broj ECTS bodova koje student odabire na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi trebaju biti slični kolegijima koji su dio nastavnog programa u određenoj studijskoj godini / semestru na matičnoj sastavnici. Vezano za odabir visokoškolske ustanove u inozemstvu potrebno je kontaktirati akademskog Erasmus+ koordinatora na matičnom fakultetu/odjelu/Akademiji.

 

2.2. ERASMUS+ bilateralni sporazumi

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ ostvaruje se isključivo na temelju Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između Veleučilišta u Krapini i inozemnih visokoškolskih ustanova ili organizacija kojima je odobrena Erasmus+ Sveučilišna povelja (ECHE Charter). Erasmus+ sporazumi sklapaju se za pojedino znanstveno područje ili područje studija.

 

2.3. Ugovor o studiranju – Learning Agreement for Studies

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o studiranju isključivo na engleskom jeziku (obrazac Learning agreement for studies) u kojemu se navode nazivi predmeta koje će student slušati na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, te ostale aktivnosti koje je student tijekom boravka dužan ispuniti.

U Ugovoru o studiranju navodi se pripadajući broj ECTS bodova koji će se dodijeliti studentu po pojedinom predmetu ili aktivnosti. Prije potpisivanja ugovora o studiranju, matična ustanova (akademski koordinator) treba provjeriti jesu li studijski program i opis kolegija koje je student odabrao na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi kompatibilni s nastavnim planom i programom na matičnoj ustanovi.

Akademski koordinator u ime matične ustanove svojim potpisom jamči priznavanje razdoblja studiranja u inozemstvu.

 

3. ODREDBE ERASMUS+ PROGRAMA za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse

 

 3.1. Ustanove u kojima se može obaviti stručna praksa

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe i koje se nalaze u jednoj od programskih zemalja.

 Iznimka - Stručnu praksu nije moguće obaviti u sljedećim ustanovama:

 •  europskim ustanovama (popis dostupan na http://europa.eu/agencies/)
 •  ustanovama koje upravljaju programima Europske unije
 •  diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu

 Mjesta za obavljanje stručne prakse mogu se pronaći na sljedeće načine:

 • uz pomoć posredničkih agencija ili internet portala (npr. ErasmusIntern, Europlacement; Globalplacement, Praxisnetwork EU)
 •  samoinicijativno

Student treba s matičnom sastavnicom i inozemnom ustanovom u kojoj će obavljati stručnu praksu dogovoriti plan i program prakse s ciljem priznavanja ostvarenih rezultata po povratku na matičnu sastavnicu. Ukoliko priznavanje nije moguće, matična sastavnica je obvezna iskustvo stručne prakse zabilježiti u Dopunskoj ispravi o studiju.

 

3.2. Ugovor o obavljanju stručne prakse – Learning agreement for Traineeships

Za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse nije potrebno sklopiti međuinstitucijski sporazum s partnerskom organizacijom u kojoj će student obavljati stručnu praksu, ali je prije odlaska na mobilnost obvezno sklopiti Ugovor o obavljanju stručne prakse, isključivo na engleskom jeziku (obrazac Learning agreement for Traineeships). Ugovor o obavljanju stručne prakse uključuje sljedeće: plan aktivnosti stručne prakse, ishode učenja s obzirom na znanja, vještine i kompetencije koje student treba steći, mentorstvo, povezanost stručne prakse sa studijem, ostvarene rezultate koji će se priznati po završetku stručne prakse.

 

4. PRIJAVNI POSTUPAK

Prijavni obrazac i popratni prijavni obrasci za dodatno financiranje dostupni su na web stranici Veleučilišta  u Krapini  (http://www.vhzk.hr) ili na zahtjev u referadi Veleučilišta Hrvatsko Zagorje Krapina, u Krapini ; tel: 049 382 125; e-mail: rija.bracevic@vhzk.hr .

PRIJAVA NA NATJEČAJ TREBA SADRŽAVATI:

 1. popunjen prijavni obrazac
 2. kopiju domovnice (za hrvatske državljane) ili drugi dokaz o državljanstvu za strane studente
 3. potvrdu o statusu studenta
 4. prijepis ocjena svih položenih ispita

Korak 1: Prijavni obrazac treba ispuniti na računalu, te poslati u elektroničkom obliku (format .doc ili .docx) na e-mail adresu: tajnik@vhzk.hr ili rija.bracevic@vhzk.hr.

Korak 2: Prijavni obrazac potrebno je potpisati na svim označenim mjestima, te s ostalim dokumentima donijeti isključivo u studentsku referadu Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina.

 

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, nepotpisani obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavom na predmetni Natječaj student daje pristanak Veleučilištu u Krapini za javnu objavu i korištenje osobnih podataka u okviru rezultata evaluacijskog postupka, i daljnjeg izvješćivanja o rezultatima Erasmus+ KA1 individualne mobilnosti.

 

 

ROK ZA PRIJAVU:

11. prosinac 2017.

Studenti se prijavljuju najkasnije do 11. prosinca 2017. za mobilnost u svrhu studijskog boravka u inozemstvu koji će trajati tijekom ljetnog semestra akademske godine 2017/2018. te za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju 01.veljače 2018. - 30. rujna 2018. (ili do kraja provedbenog razdoblja projekta).

 

Kontakt osobe za dodatne informacije:

Rija Bračević,

Erasmus koordinator,

tel: 049 382 125, e-mail: rija.bracevic@vhzk.hr

 

Erasmus+ natječaj
Prijavni obrazac za mobilnost

Linkovi

&